31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

Úplný oficiální název povinného subjektu:

·         31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost:

·         zřizovací listina – v příloze tohoto článku.

Popis organizační struktury povinného subjektu:

·         organizační řád školy – uložen v kanceláři ředitelky školy;

·         organizační schémahttp://zs31.plzen-edu.cz/dokumenty/.

Kontaktní poštovní adresa:

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace

Elišky Krásnohorské 814/10

323 00 Plzeň.

Telefonní kontakty:

·         kompletní kontaktní informace – http://zs31.plzen-edu.cz/kontakty/;

·         37 802 8765 vrátnice;

·         37 802 8761 sekretariát školy;

·         37 802 8762 ředitelka školy;

·         37 802 8763 zástupci ředitelky školy.

Úřední hodiny:

·         pondělí: 7.00 hodin – 16.00 hodin;

·         úterý: 7.00 hodin – 15:00 hodin;

·         středa: 7.00 hodin – 16.00 hodin;

·         čtvrtek: 7.00 hodin – 15.00 hodin;

·         pátek: 7.00 hodin – 15.00 hodin.

Oficiální e-mail školy:

zs31@zs31.plzen-edu.cz

Datová schránka:

tjnmvdb

Identifikační číslo organizace (IČ):

708 79 443

Daňové identifikační číslo: (DIČ):

CZ 708 79 443

Bankovní spojení pro všechny v úvahu:

ZŠ a ŠD: 51830311/0100

Připadající platby od veřejnosti:

·        školní jídelna: 18635311/0100

Dokumenty:

·         základní škola: http://zs31.plzen-edu.cz/dokumenty/

·         školní družina: http://zs31.plzen-edu.cz/skolni-druzina/

·         školní jídelna: http://zs31.plzen-edu.cz/skolni-jidelna/

Rozpočet školy:

·         zpráva o hospodaření za minulý kalendářní rok je součástí Výroční zprávy školy, http://zs31.plzen-edu.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

·         ústně nebo písemně;

·         osobně v kanceláři školy;

·         telefonicky;

·         prostřednictvím datové schránky;

·         prostřednictvím elektronické pošty;

·         prostřednictvím pozemní pošty.

Žádost o podání informace:

·         http://zs31.plzen-edu.cz/kontakty/

·         http://zs31.plzen-edu.cz/dokumenty/

Kdo může o informaci požádat:

·         každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá.

Kdo žádosti o informaci, stížnost, podnět apod. přijímá:

·         administrativní pracovnice;

·         třídní učitel;

·         zástupci ředitele školy;

·         vedoucí vychovatelka školní družiny;

·         vedoucí školní jídelny;

·         ředitelka školy.

Kdo informaci poskytne:

·         ředitelka školy nebo jím pověřená osoba.

Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů, lhůty a opravné prostředky proti rozhodnutí:

·         odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odstavce, lhůta 1 – 7 dnů;

·         výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odstavec 5, písmene b), lhůta 7 dnů;

·         informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odstavce 5, písmene c), lhůta 7 dnů;

·         poskytnutí informace žadateli – § 14 odstavce 5, písmene d), lhůta 15 dnů;

·         prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odstavec 7), lhůta 10 dnů;

·         rozhodnutí o odvolání – § 16 odstavec 3), lhůta 15 dnů;

·         upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14  odstavec 5, písmene a), lhůta 30 dnů;

·         lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odstavce 5 písmene d) nebo §14 odstavce 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odstavce 3 nebo s výší odměny podle § 14a odstavce 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odstavce 3, lhůta 30 dnů;

·         odvolání proti rozhodnutí - § 16 odstavce 1), lhůta 15 dnů.

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno:

Zákon č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím, § 7 – 12.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Právní předpisy 31. základní školy:

·         Školní řád: http://zs31.plzen-edu.cz/dokumenty/skolni-rad/

·         Vnitřní řád školní družiny: http://zs31.plzen-edu.cz/skolni-druzina/informace-o-provozu-sd.aspx

·         Provozní řád školní jídelny: http://zs31.plzen-edu.cz/skolni-jidelna/provozni-rad/

Dokumenty jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu po domluvě.

Vybrané právní předpisy České republiky:

·         Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

http://zs31.plzen-edu.cz/dokumenty/

Licenční smlouvy:

·         škola dosud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

http://zs31.plzen-edu.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/  

Zpracovala: Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka 31. ZŠ

vytisknout stránku
Design by SITMP