31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

GDPR a Whistleblowing

GDPR – ochrana osobních údajů – od 25. 5. 2018

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace, IČ 70879443, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: tjnmwdb, e-mailem na adrese: zs31@zs31.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu: 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, E. Krásnohorské 10, 323 00.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu .

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

·        Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon).

·        Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.).

·        Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon).

·        Žádosti o přestup (školský zákon).

·        Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání, lyžařský kurz – školský zákon).

·        Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon).

·        Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.).

·        Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon).

·        Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů).

·        Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon).

·        Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon).

·        Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku).

·        Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv).

·        Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon).

·        Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce…).

·        Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

·        Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji – poskytování údajů organizátorům sportovních a vědomostních soutěží a olympiád, poskytování údajů poskytovatelům služeb při organizaci škol v přírodě, lyžařských kurzů, exkurzí a výletů.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla přijata za účelem ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Jejím účelem je především chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele, případně kolegů. Z tohoto důvodu při oznámení prostřednictvím vnitřního kanálu zůstane utajena totožnost oznamovatele, kterou bude znát jen příslušná osoba a tato je povinna zachovávat mlčenlivost. Bližší podmínky stanoví zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon).

Kdo může oznámit

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu k 31. Základní škole vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) Zákona.

Co může oznámit

Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista apod.).

Oblasti porušení

·        zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;

·        finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;

·        daně z příjmu právnických osob;

·        předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti;

·        ochrana spotřebitele;

·        bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;

·        bezpečnost dopravy;

·        bezpečnost potravin a krmiv;

·        ochrana životního prostředí;

·        radiační ochrana a jaderná bezpečnost;

·        ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;

·        ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

·        ochrana finančních zájmů Evropské unie nebo fungování vnitřního trhu.

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

·        identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele,

·        podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),

·        důkazy a podkladové materiály.

Příjem oznámení

Povinný subjekt – 31. Základní škola – přijímá oznámení:

a) písemně – elektronicky i v listinné podobě,

b) ústně – telefonicky i osobně (po domluvě termínu).

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis.

Oznámení v listinné podobě je nutné na obálce označit „whistleblowing“. Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

Příslušnými osobami jsou určeni:

Ing. Jiří Baumruk

Mgr. Alexandra Dvořáková

Písemně:

Whistleblowing

k rukám příslušné osoby

31. Základní škola

E. Krásnohorské 10

323 00 Plzeň

Telefonicky:

378 027 631

Elektronicky:

whistleblowing@zs31.plzen-edu.cz

Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, více informací na stránkách www.justice.cz

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP