31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

GDPR

GDPR – ochrana osobních údajů – od 25. 5. 2018

31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace, IČ 70879443, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: tjnmwdb, e-mailem na adrese: zs31@zs31.plzen-edu.cz nebo poštou na adresu: 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace, se sídlem v Plzni, E. Krásnohorské 10, 323 00.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 37 803 2207, email: baumruk@plzen.eu .

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:

·        Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon).

·        Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.).

·        Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon).

·        Žádosti o přestup (školský zákon).

·        Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání, lyžařský kurz – školský zákon).

·        Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon).

·        Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.).

·        Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon).

·        Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů).

·        Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon).

·        Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon).

·        Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku).

·        Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv).

·        Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon).

·        Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce…).

·        Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)

·        Další činnosti, které lze považovat za operace s osobními údaji – poskytování údajů organizátorům sportovních a vědomostních soutěží a olympiád, poskytování údajů poskytovatelům služeb při organizaci škol v přírodě, lyžařských kurzů, exkurzí a výletů.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).

Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

vytisknout stránku
Design by SITMP